2018-04-20 CHS Varsity LAX v Newark Academy - bobplant